slug: 18vr
modelSlug: vanessa-shelby
Studio: 18VR
modelOutSlug: vanessashelby
SEPP